gitBible

NGVCom.Punct.
SBLGNT 
SBLGNT(t) 
NGVw 

Romans 1

1

Paul a slave of Christ (Messiah) Jesus, called to be an apostle, having been separated into the gospel of God

Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ

Paulos doulos Christou Iēsou klētos apostolos aphōrismenos eis euangelion theou

Paul / a slave / of Christ (Messiah) / Jesus / called to be an / apostle / having been separated / into / the gospel / of God

2

which he promised beforehand through the prophets of him in the holy scriptures

ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις

ho proepēngeilato dia tōn prophētōn autou en graphais hagiais

which / he promised beforehand / through / the / prophets / of him / in / the holy / scriptures

3

concerning the Son of him, the having come into being out from the seed [singular] of David according to the flesh,

περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα,

peri tou huiou autou tou genomenou ek spermatos Dauid kata sarka

concerning / the / Son / of him / the / having come into being / out from / seed [singular] / of David / according to / flesh

4

the determined (appointed) Son of God in power according to the Spirit (wind, breath) of holiness out from resurrection the deads, Jesus Christ the Lord of us,

τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,

tou horisthentos huiou theou en dynamei kata pneuma hagiōsynēs ex anastaseōs nekrōn Iēsou Christou tou kyriou hēmōn

the / determined (appointed) / Son / of God / in / power / according to / Spirit (wind, breath) / holiness / out from / resurrection / the deads / Jesus / Christ / the / Lord / of us

5

by whom I have received grace and apostleship into (for) obedience of faith in all the Gentiles for (the sake of) the name of him,

διʼ οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,

diʼ hou elabomen charin kai apostolēn eis hypakoēn pisteōs en pasin tois ethnesin hyper tou onomatos autou

by (through) / whom / I have received / grace / and / apostleship / into (for) / obedience / of faith / in (and among) / all (generic) / the / Gentiles / for (the sake of) / the / name / of him

6

in which are also you called to Jesus Christ,

ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

en hois este kai hymeis klētoi Iēsou Christou

in / which / are / also / you / called / to Jesus / Christ

7

all the are in Rome beloved of God, called to holiness grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

pasin tois ousin en Rhōmē agapētois theou klētois hagiois charis hymin kai eirēnē apo theou patros hēmōn kai kyriou Iēsou Christou

all (generic) / the / are / in / Rome / beloved / of God / called / to holiness / grace / to you / and / peace / from / God / Father / our / and / Lord / Jesus / Christ

8

Firstly to be sure I thank (eucharist) the God of me through Jesus Christ for all of you, that the faith of you is proclaimed in all the world.

Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Prōton men eucharistō tō theō mou dia Iēsou Christou peri pantōn hymōn hoti hē pistis hymōn katangelletai en holō tō kosmō

firstly / to be sure / I thank / the / God / of me / through / Jesus / Christ / for / all (generic) / of you / that / the / faith / of you / is (repeatedly) proclaimed / in / all / the / world

9

Witness (martyr) indeed of me is the God, whom I worship in the spirit of me in the gospel of the Son of him, how without ceasing remembrance (mention) of you I make

μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι

martys gar mou estin ho theos hō latreuō en tō pneumati mou en tō euangeliō tou huiou autou hōs adialeiptōs mneian hymōn poioumai

witness (martyr) / indeed / of me / is / the / God / whom / I worship (serve) / in / the / spirit / of me / in / the / gospel / of the / Son / of him / how / without ceasing / remembrance (mention) / of you / I make

10

always upon the prayers of me, wanting if how now at some time good journey in the will the of God to come to you.

πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.

pantote epi tōn proseuchōn mou deomenos ei pōs ēdē pote euodōthēsomai en tō thelēmati tou theou elthein pros hymas

always / upon / the / prayers / of me / wanting / if / how / now / at some time / good journey / in / the / will / the / of God / to come / to / you

11

I yearn indeed to see you, that someone (something) I may share gift (freely, graciously) to you spiritual into the strengthening of you,

ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,

epipothō gar idein hymas hina ti metadō charisma hymin pneumatikon eis to stērichthēnai hymas

I yearn / indeed / to see / you / that / someone (something) / I may share / gift (freely, graciously) / to you / spiritual / into / the / strengthening / of you

12

this moreover (and) is mutual encouragement (strength) in you by the in one another faith of you both and of me.

τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.

touto de estin symparaklēthēnai en hymin dia tēs en allēlois pisteōs hymōn te kai emou

this / moreover (and) / is / mutual encouragement (strength) / in / you / by / the / in / one another / faith / of you / both / and / of me

13

I do not wish moreover (and) you to be unaware, brothers (and sisters), that often I purposed to come to you, and was prevented until the now, that some(one) fruit I may have and in you as and in the rest Gentiles.

οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

ou thelō de hymas agnoein adelphoi hoti pollakis proethemēn elthein pros hymas kai ekōlythēn achri tou deuro hina tina karpon schō kai en hymin kathōs kai en tois loipois ethnesin

not / I do wish / moreover (and) / you / to be unaware (ignorant) / brothers (and sisters) / that / often / I purposed / to come / to / you / and / was prevented / until / the / now / that / some(one) / fruit / I may have / and / in / you / as / and / in / the / rest / Gentiles

14

Greeks both and Barbarians, wise both and foolish indebted I am

Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·

Hellēsin te kai barbarois sophois te kai anoētois opheiletēs eimi

Greeks / both / and / Barbarians / wise / both / and / foolish / indebted / I am

15

in this manner the according to me forward in spirit also to you the in Rome to preach the gospel.

οὕτως τὸ κατʼ ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ εὐαγγελίσασθαι.

houtōs to katʼ eme prothymon kai hymin tois en Rhōmē euangelisasthai

in this manner / the / according to / me / forward in spirit / also / to you / the / in / Rome / to preach the gospel

16

Not indeed I am ashamed of the gospel, power indeed of God is into salvation, everyone the faithful, Jewish both first and Greek

Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·

Ou gar epaischynomai to euangelion dynamis gar theou estin eis sōtērian panti tō pisteuonti Ioudaiō te prōton kai Hellēni

not / indeed / I am ashamed / of / the gospel / power / indeed / of God / is / into (for) / salvation / everyone / the / faithful / Jewish / both / first / and / Greek

17

righteousness (justice) indeed of God in him revealed out from faithfulness into faith, as it is written the moreover (and) righteous out from faithfulness will live.

δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

dikaiosynē gar theou en autō apokalyptetai ek pisteōs eis pistin kathōs gegraptai HO de dikaios ek pisteōs zēsetai

righteousness (justice) / indeed / of God / in / him / revealed (apocalypsed) / out from / faithfulness / into (for) / faith / as / it is written / the / moreover (and) / righteous / out from / faithfulness / will live

18

Revealed indeed the wrath of God from heaven upon all ungodliness (impiety) and unrighteousness (injustice) of men the the truth in unrighteousness holding back,

Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπʼ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,

apokalyptetai gar orgē theou apʼ ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrōpōn tōn tēn alētheian en adikia katechontōn

revealed (apocalypsed) / indeed / the wrath / of God / from / heaven / upon / all / ungodliness (impiety) / and / unrighteousness (injustice) / of men / the / the / truth / in / unrighteousness (injustice) / holding back

19

because the known the of God made known (appearing) (manifest) is in them, the God indeed to them has appeared (revealed) (showed) (manifested forth).

διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς, ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.

dioti to gnōston tou theou phaneron estin en autois ho theos gar autois ephanerōsen

because / the / known / the / of God / made known (appearing) (manifest) / is / in / them / the / God / indeed / to them / has appeared (revealed) (showed) (manifested forth)

20

The indeed not seen of Him from creation world the made is understood clearly seen, the both everlasting (eternal) of him power and deity manifested into the to be them without (argument of) defence,

τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους,

ta gar aorata autou apo ktiseōs kosmou tois poiēmasin nooumena kathoratai hē te aidios autou dynamis kai theiotēs eis to einai autous anapologētous

the / indeed / not seen (invisible) / of Him / from / creation / world / the / made / is understood / clearly seen (look down from above) / the / both / everlasting (eternal) / of him / power / and / deity manifested / into / the / to be / them / without (argument of) defence

21

because having known the God not as God glorified or made thankful, but they became futile in the reasoning of them and was darkened which without understanding of them heart –

διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·

dioti gnontes ton theon ouch hōs theon edoxasan ē ēucharistēsan alla emataiōthēsan en tois dialogismois autōn kai eskotisthē hē asynetos autōn kardia

because / having known / the / God / not / as / God / glorified / or / made thankful / but / they became futile / in / the / reasoning / of them / and / was darkened / which / without understanding / of them / heart

22

professing themselves to be wise they became fools,

φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,

phaskontes einai sophoi emōranthēsan

professing themselves / to be / wise / they became fools

23

and they exchanged the glory of the imperishable God with a copied image (statue) of perishable man and birds and four-footed animals and crawling animals.

καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.

kai ēllaxan tēn doxan tou aphthartou theou en homoiōmati eikonos phthartou anthrōpou kai peteinōn kai tetrapodōn kai herpetōn

and / they exchanged / the / glory / of the / imperishable (undecaying) (uncorruptible) / God / with / a copy (likeness) / image (statue) (representation) / perishable (corruptible) / man / and / birds / and four-footed animals / and crawling animals

 

gitBible.com and the NGV (New Git Version) is Copyright © 2020 David R. Stansfield.
The gitBible repository is released under the GNU General Public License 3.0.

Scripture quotations marked SBLGNT are from the SBL Greek New Testament. Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.